Logo
Potřebujete poradit? Volejte 😉
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Co je u Vás nového?

Zajímá mě, co se u Vás děje, co se kde v Krámku šustlo a co pro mě máte nového. A tak se dobrovolně registruji a zanechávám svůj emailový kontakt jako lehounké virtuální vlákno, které spojuje tvořivé a hravé duše ;-). 

 
 
 
 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky e-shopu Kramekprodeti.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kramekprodeti.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

 

Kontaktní údaje prodávajícího

Název: Manahau.cz, s. r. o.
Sídlo a fakturační adresa: Čermná 222, 543 77 (zde není kamenná prodejna)
Provozovna: M. Gorkého 421, Trutnov, 541 01
IČO: 06395856
DIČ: CZ06395856 - plátce DPH
Číslo bankovního účtu: Fio banka 2801281403/2010
Společnost je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 40189. 
Telefon: +420 774 687 150, +420 604 148 103
Email: obchod@kramekprodeti.cz
 

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Informace a sazby za doručování jsou v sekci "Vše o nákupu", stejně tak i způsoby platby. Fotografie obalu nemusí přesně odpovídat odeslanému zboží, design obalů se velmi často mění. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 
 

Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud je zboží skladem. U neskladových položek je doba dodání 21 dní. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupující musí po převzetí zboží zkontrolovat, zjevné poškození zásilky ihned sepsat s dopravcem. Doklady ke zboží odešle prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Pokud už je zboží na cestě ke kupujícímu, musí kupující zaplatit náklady na přepravu a balné.
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle (poštou nebo emailem) nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky/faktury, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Kupující nesmí zboží vracet dobírkou, takovou zásilku prodávající nepřevezme.
Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů, samostatných papírových předloh nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.
Nepřevzetí zásilky zaslané na dobírku se nepovažuje za odstoupení od smlouvy. Kupující má povinnost uhradit prodávajícímu náklady na poštovné (dle vybraného dopravce) a balné.
 

Práva a povinností z vadného plnění

 Jakost při převzetí
 
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
· - odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
· - bezplatné odstranění vady opravou;
· - přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
· - vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
 

Platby

Po odeslání objednávky má kupující možnost využít službu placení platební kartou nebo on-line bankovním převodem (ePlatba+), která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Kupující prostřednictvím  internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments, a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Ceny

Ceny platí pro zboží skladem; v případě, že by se u nové dodávky cena změnila, bude kupující kontaktován a objednávka bude platit pouze v případě, že kupující novou cenu prodávajícímu odsouhlasí. V případě zjevného omylu v zadané ceně si prodávající vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy odstoupit.

 

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do pěti pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Jako test toho, jak čtete Obchodní podmínky, umisťujeme slevový kód ctenar na jedno procento.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
 

Ochrana osobních údajů

Prodávající zachází s osobními údaji kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení). Jednotlivé možnosti odvislé od chování kupujícího popisují dokumenty
 
 

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
Kupující se také může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.
Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění. Tímto není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.
Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

 

Půjčovna hraček, her, stavebnic, didaktických pomůcek

Provoz půjčovny se řídí následujícími ustanoveními, která vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi pronajímatelem a nájemcem:

Pronajímatelem je Manahau.cz, s. r. o., nájemcem zákazník. Uzavření smlouvy o nájmu se řídí Občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní zákazník stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

Smlouvou se Manahau.cz zavazuje přenechat zákazníkovi na 3 týdny (21 kalendářních dní) zboží z naší půjčovny, zákazník se zavazuje zaplatit nám za tento pronájem dohodnutou cenu (nájemné). Nájemné nezahrnuje náklady na dodání půjčeného zboží zákazníkovi a vrácení zboží zpět společnosti Manahau.cz. Před zapůjčením musí zákazník uhradit zálohu, která bude použita na úhradu pohledávek pronajímatele vzniklých vůči zákazníkovi na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní. Výše zálohy se liší podle hodnoty jednotlivých položek půjčovny a je uvedena v textu každé položky. Prezentace zboží dostupná na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku.

Zboží dostupné k půjčení je dostupné v rámci položky Menu – Půjčovna. Kód zboží určeného k zapůjčení vždy začíná písmenem „p“. Stisknutím tlačítka "Koupit" umístí zákazník požadovanou položku k zapůjčení do košíku. Po vyplnění způsobu dopravy a fakturačních údajů si zvolí způsob platby. POZOR, nevybírejte si on-line platbu kartou nebo rychlým převodem, protože k Vaší objednávce bude připočteno zpáteční dopravné a bude stanovena záloha. Celková výše úhrady bude zákazníkovi zaslána e-mailem. Smlouva vznikne teprve po úhradě na účet společnosti Manahau.cz.

Zboží bude zákazníkovi dodáno na adresu uvedenou v objednávce. Doba dodání zboží závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy.

Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od připsání platby zálohy na náš účet.

Zboží, které není skladem (je momentálně zapůjčeno), expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je hračka doručena zákazníkovi. Pokud zákazník zboží bezdůvodně odmítne převzít, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany pronajímatele, ani za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka.

Náklady na dopravu zboží se liší podle rozměru a hmotnosti zásilky, o jejich výši bude zákazník informován předem.

Při převzetí je zákazník povinen zboží zkontrolovat a případné vady zboží (tj. poškození zboží či chybějící části) bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli na kontaktní e-mail či doručovací adresu. Pokud je zboží nezpůsobilé k užívání, má zákazník právo požadovat náhradu zboží, prominutí nájemného či slevu z nájemného. Poškození obalu způsobené běžným užívání není vadou zboží.

Zboží zákazník nejpozději v den skončení nájmu odešle na kontaktní adresu pronajímatele nebo na předem vybranou pobočku Zásilkovny. V žádném případě zákazník zboží nezasílá na dobírku. Pokud tak učiní, je povinen uhradit pronajímateli účelně vynaložené náklady, které mu takovým jednáním vzniknou (zejména poštovné). Zboží je zákazník povinen vrátit v takovém stavu, v jakém jej obdržel. Nájemce neodpovídá za opotřebení věci způsobené řádným užíváním.

Při vrácení zboží je zákazník povinen oznámit pronajímateli veškeré skutečné či možné škody, závady či nedostatky na zboží a jeho příslušenství, které vznikly po dobu nájmu.


Práva a povinnosti zákazníka / nájemce. Zákazník:

 • je oprávněn nerušeně užívat zboží po celou dobu nájmu.
 • je povinen zaplatit řádně a včas příslušnou kauci.
 • není oprávněn provádět na zboží a jeho příslušenství jakékoliv úpravy.
 • nesmí zboží bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele dále pronajmout nebo jinak úplatně (trvale či dočasně) přenechat třetí osobě.
 • je povinen dodržovat veškeré pokyny pronajímatele týkající se užívání zboží a všech jeho součástí a vybavení.
 • je povinen udržovat zboží ve stavu, v jakém vám bylo dodáno.
 • je povinen používat zboží pouze způsobem a pro účely vyplývající z povahy zboží a návodu k použití.
 • je povinen bezodkladně hlásit jakékoliv vady, které se během doby nájmu na zboží vyskytnou.

Práva a povinnosti pronajímatele. Pronajímatel:

 • je povinen zaslat zákazníkovi zboží ve stavu způsobilém k užívání.
 • Je povinen zajistit nerušené užívání zboží po celou dobu nájmu.
 • je povinen bezodkladně vyúčtovat zaplacenou zálohu na nájem zboží, zúčtovat zápůjčné a dopravné a zbytek zálohy odeslat zpět na účet zákazníka, nejpozději do 5 pracovních dní od převzetí zboží zpět.

Poškození či ztráta zboží

Poškození, ztrátu nebo zničení zboží je zákazník povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli.

V případě, že na zboží či jeho příslušenství způsobí zákazník škodu, je povinen ji pronajímateli v plné výši uhradit. Škodou se rozumí poškození zboží či jeho části, zničení zboží, nebo ztráta zboží nebo jeho části. Úhradou v plné výši se rozumí úhrada nákladů na opravu, pořízení jiného zboží, chybějících dílů zboží či příslušenství zboží. Není-li v důsledku výše uvedeného možné zboží pronajmout dalšímu nájemci, má pronajímatel rovněž nárok na náhradu ušlého zisku počítaného dle počtu dnů, kdy mělo být zboží pronajato dalšímu nájemci, a částky denního nájemného za příslušné zboží.


V případě, že poškození, ztrátu či zničení zboží způsobila osoba, které zákazník umožnil (úmyslně či z nedbalosti) zboží užívat, odpovídá za vzniklou škodu stejně, jako kdyby ji způsobil sám.

Na úhradu škody či její části je pronajímatel oprávněn použít zálohu, která byla zákazníkem složena. Pokud na zboží či jeho příslušenstvím vznikne škoda, jejíž výše přesáhne hodnotu složené zálohy, je pronajímatel oprávněn požadovat po zákazníkovi uhrazení zbývající škody v souladu s občanským zákoníkem, tedy i nad hodnotu složené zálohy do výše reálné škody.

Záloha může být použita pro uspokojení jakékoliv pohledávky pronajímatele za zákazníkem, zejména k úhradě bezdůvodného obohacení, účelně vynaložených nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu nebo z titulu náhrady škody, kterou zákazník způsobil na zboží, jeho příslušenství nebo jiných věcech v souvislosti s užíváním zboží.

Zúčtování zálohy

Zúčtování zálohy proběhne bezodkladně po vrácení zboží pronajímateli. V případě, že zboží bude vráceno nepoškozené, včetně všeho příslušenství, vybavení a dokumentů ve smluveném čase, bude proti záloze zúčtováno nájemné a dopravné a zbylá část zálohy bude vrácena zákazníkovi do 5 pracovních dnů od přijetí zboží zpět pronajímatelem.

Zůstatek zálohy bude vrácen na stejný bankovní účet, ze kterého byla zaplacena.

Pakliže při kontrole vráceného zboží zjistí pronajímatel poškození či zničení zboží nebo jeho částí či příslušenství, bude zákazníka neprodleně informovat o výši vzniklé škody.  

Po skončení doby nájmu není zákazník oprávněn zboží nadále používat. V případě porušení této povinnosti je zákazník povinen uhradit bezdůvodné obohacení ve výši denního nájemného za každý i započatý den, kdy užívá zboží po skončení nájmu. Není-li v důsledku výše uvedeného možné zboží pronajmout dalšímu nájemci, má pronajímatel vůči zákazníkovi rovněž nárok na náhradu ušlého zisku počítaného dle počtu dnů, kdy mělo být zboží pronajato dalšímu nájemci, a částky denního nájemného za příslušnou hračku.

Pokud hračku nebude zaslána zpět pronajímateli do 5 pracovních dnů od data skončení pronájmu, bude pronajímatel účtovat poplatek 50 Kč/den. Aby se předešlo nedorozuměním, prosíme o uschování dodacího lístku.

Na úhradu bezdůvodného obohacení a škody může pronajímatel použít zaplacenou zálohu.


Předčasné ukončení smlouvy
Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to do 14 dnů od uzavření smlouvy.


Zákazník při odeslání objednávky souhlasí s tím, že pokud do plánovaného zahájení doby nájmu zbývá méně než 14 dnů, bude mu zboží zasláno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Zákazní bere na vědomí, že pokud před odstoupením od smlouvy došlo k zahájení nájmu, je v případě odstoupení od smlouvy povinen uhradit pronajímateli v souladu s § 1834 občanského zákoníku poměrnou část nájemného za užívání zboží do okamžiku odstoupení od smlouvy. V případě, že nájem skončí před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácí v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku na odstoupení od smlouvy nárok.

Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na doručovací adresu nebo e-mail pronajímatele. Přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy pronajímatel bez zbytečného odkladu potvrdí.

 
V souladu s ustanovením § 2320 odst. 1 občanského zákoníku má zákazník právo smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba je deset (10) dnů. Pokud smlouvu v souladu s tímto článkem zákazník vypoví, pronajímatel vrátí poměrnou část nájemného za nevyčerpanou dobu nájmu.

Odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele.

Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy za těchto podmínek:

 • zákazník nepřevezme zboží od dopravce,
 • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná výše nájemného,
 • zboží není z objektivních příčin možné za původních podmínek dodat;
 • zákazník podstatným způsobem poruší své povinnosti dle těchto obchodních podmínek, zejména zboží dále pronajme nebo jej využije k podnikatelským účelům bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, bude pronajímatel zákazníka neprodleně informovat. Odstoupení je účinné okamžikem doručení nebo oznámení.

 
Při předčasném ukončení smlouvy jakýmkoliv způsobem zákazník zboží bez zbytečného odkladu vrátí, a to stejným způsobem jako při skončení nájmu. Peněžní prostředky, na které má zákazník nárok (tj. zbývající část nájemného ze zálohy), zašle pronajímatel do 14 dnů od odstoupení od smlouvy nebo od výpovědi smlouvy na bankovní účet zvolený zákazníkem, případně na účet, který pro tento účel sdělí.

Zákazník však bere na vědomí, že pronajímatel není povinen vrátit peníze dříve, než bude vráceno pronajaté zboží. V případě odstoupení od smlouvy náklady spojené s odesláním vráceného zboží na adresu pronajímatele hradí zákazník, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


Věrnostní program - Klub přátel dětského tvoření


Členem Klubu se stává každý, kdo nakoupí v internetovém obchodě www.kramekprodeti.cz jakékoliv zboží v jakékoliv hodnotě. Každý nákup se sčítá na zákaznické konto. Jedná se o celkovou hodnotu nákupu, tedy vč. dopravy. Po dosažení stanovené hodnoty získá zákazník automaticky slevu na veškeré další objednávky, a to podle následující tabulky (kumulovaná hodnota objednávek - procento slevy):
2 000 Kč - 1 %
5 000 Kč - 2 %
9 000 Kč - 3 %
14 000 Kč - 4 %
20 000 Kč - 5 %
Sleva se zobrazuje po přihlášení na úvodní obrazovce, ceny v e-shopu už se pak zobrazují po slevě. Pokud se přihlásíte až po naplnění košíku, obsah se přepočítá. Sleva zůstane zákazníkovi trvale bez ohledu na to, jestli a kdy v Krámku ještě nakoupí. Současně členství v Klubu ani poskytnutí slevy není podmíněno dalšími nákupy či jejich frekvencí. Snažíme se obohacovat Krámek tak, aby nabízel i zboží, které není na českém trhu běžně dostupné, či není zahrnuto v evropské distribuci (zejména u Crayola produktů). V pravidelných intervalech je tedy v obchodě dostupné omezené množství tohoto zboží, které není standardně součástí sortimentu. Pro členy klubu jsme jako bonus připravili „třídenní hájení“ = první 3 dny po dodávce nového zboží bude toto zboží dostupné pouze pro členy Klubu v zaheslované sekci eshopu (v menu záložka „KLUB“) a navíc bude cena pro první 3 dny snížena o 3 %. Počet kusů jednotlivých položek je omezen a po vyprodání tedy nebude v nejbližší době dostupný. Děkujeme za pochopení.
 

Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
 
Záloha na zboží
V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, nebo množství zboží, které není obvyklé, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada zálohy. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně.
 
Neuhrazení objednávky
V případě, že nakupující zvolí platbu předem převoden na bankovní účet a platbu neprovede do 7 kalendářních dní od data vytvoření objednávky, prodávající objednávku stornuje a zboží uvolní pro další nakupující. 
 

Informace a poradenství

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele.
 

Stížnosti

Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit na e-mailovou adresu obchod@kramekprodeti.cz, nebo na tel. +420 491 618 624. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s platnými právními předpisy.
 

Písemná komunikace

V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
 
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 16. dubna 2020.
 1. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

© Copyright 2013 - 2020 Manahau.cz, s. r. o.

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz